Home » นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขหน้าเพ็จนี้อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าเพ็จนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ในการใช้บริการเว็บไซต์ Taradphone มีที่อยู่เว็บไซต์ คือ www.taradphone.com (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “เว็บไซต์” ) ซึ่งให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “สินค้า”) โปรดอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านควรจะพิมพ์สำเนาของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ต่อไปนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

 

1. บทนำ

1.1 ทางเรา บริษัท ตลาดโฟนดอทคอม จำกัด สำนักงานใหญ่ 9/99 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทำการค้าภายใต้ชื่อ www.taradphone.com อันหมายรวมถึงธุรกิจย่อยต่างๆ ของทางบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท และพนักงานภายใต้บริษัทดังกล่าว เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นกรณีพิเศษ

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการสั่งซื้อสินค้านั้น ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและมีข้อผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้:

ก) “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่ท่านต้องทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

ข) “การรับทราบคำสั่งซื้อสินค้า” หมายถึง การตอบรับจากทางเว็บไซต์ว่า ความจำนงในการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ผ่านการรับรู้จากทางเราแล้ว โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมล์

ค) “การละเลยหน้าที่” มีความหมายอธิบายตามข้อสัญญาที่ 10.11(ข) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ง) “วันทำการ” หมายถึง วันที่ไม่ใช่ (๑) วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และไม่ใช่ (๒) วันหยุดราชการในประเทศไทย

จ) “การยืนยันการสั่งสินค้า” หมายถึง อีเมล์จากทางเราที่ส่งถึงท่านเพื่อตอบตกลงรับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ตามระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ฉ) “สัญญา” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหรือมากกว่า ของท่าน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเรายอมรับ ตามที่ระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ช) “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา

ซ)”ความรับผิดชอบ” มีความหมายอธิบายไว้ในข้อสัญญาที่ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ฌ)”การสั่งซื้อสินค้า” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าที่ถูกยืนยันโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากเรา

ญ)”ท่าน” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า

ฎ) การกล่าวถึงคำว่า “ข้อสัญญา” หมายความถึง ข้อสัญญาที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ฏ) หัวข้อ หรือหัวเรื่องต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการแปลความหมาย หรือการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด

ฐ) คำต่างๆ ที่สื่อความเป็นคำเอกพจน์อาจหมายรวมเป็นความหมายพหูพจน์ด้วย เช่นเดียวกันกับ คำต่างๆ ที่สื่อถึงเพศอาจหมายรวมถึงทุกๆ เพศ รวมทั้งการอ้างอิงถึงบุคคล อาจหมายรวมถึง บุคคลคนเดียว, บริษัท, บรรษัท, ห้างหุ้นส่วน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ฑ) การกล่าวถึงคำว่า “รวมถึง” หรือ “ประกอบด้วย” หรือคำใดๆ ที่สื่อความหมายในทางเดียวกัน อาจมีความหมายกว้างกว่าข้อความที่ปรากฎ

1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ 3 นำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

 

2. สถานะ การสั่งซื้อสินค้าของท่าน

การสั่งซื้อสินค้ากับทาง Taradphone นั้น ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ หรือ บัญชีธนาคารที่ทางเราตกลงยอมรับ

3. ขั้นตอนการทำสัญญา

3.1 ราคาสินค้าที่ท่านได้ทราบมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีผลใดๆ เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้ว จะมีราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) และค่าขนส่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนเว็บไซต์ การคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคิดเป็นอัตราค่าเงินไทย (บาท) ตามข้อสัญญาที่ 4.11 นี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องจ่ายในการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา

3.2 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนได้ทันทีผ่านบริการบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการกับทางเราโดยกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือชำระผ่านทางบริการ Omise ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระด้วยวิธีการอื่นที่เราแจ้งไว้บนเว็บไซต์ได้อีก แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเต็มจำนวนแล้ว การชำระเงินของท่านจะสั่งจ่ายบริษัท ตลาดโฟนดอทคอม จำกัด สำนักงานใหญ่ 9/99 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทำการค้าภายใต้ชื่อ www.taradphone.com ในนาม บริษัท ตลาดโฟนดอทคอม จำกัด ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 9/99 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อันเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (และเป็นบริษัทของเราทั้งหมด) ทางเราจะตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับการชำระเงินด้วยวิธีการบางประการ และทางเราจะแนะนำให้ท่านชำระด้วยวิธีการชำระอื่นๆ ของเราเท่านั้น

3.3 ในกรณีที่ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรหรือบัญชีธนาคารนั้นๆ อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้บัตรเครดิต หรือเดบิตและบัญชีธนาคารนั้นๆ ต้องมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับทางเรา

3.4 ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านให้เราเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรานั้น ล้วนเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิตหรือเดบิต รวมถึงบัญชีธนาคาร และขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้เป็นทรัพย์สินของท่านเอง และมีวงเงินเพียงพอในการใช้ชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือบัญชีธนาคารที่ท่านให้เราว่าผ่านข้อกำหนดข้างต้นก่อนทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

3.5 เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามวันที่ท่านยืนยันส่งคำสั่งซื้อนั้นๆ และเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของเราอย่างละเอียดรอบคอบทุกๆ ครั้ง ก่อนที่ท่านจะยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับทางเรา

3.6 คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีสถานะเป็นคำขออยู่ในระบบจนกว่าจะถูกยืนยันรับคำสั่งซื้อโดยเรา ทั้งนี้ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านยังคงอยู่ในสถานะคำขอดังกล่าว

3.7 ภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่ตัวคำขอเอง เราจะไม่ส่งสินค้าใดๆ ให้ท่าน จนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านตามข้อสัญญาที่ 4.9 ด้านล่าง เมื่อทางเราทำการระบุว่า ได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล์, จดหมาย, โทรสาร, หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งไว้แล้วนั้น การตอบรับนั้นๆมีผลเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการตอบรับนั้นๆ ทางเราอาจจะให้หมายเลขในการสั่งซื้อสินค้า และรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอพิจารณาสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมด ซึ่งเราอาจจะเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ ให้ท่านพิจารณา (ในบางกรณี เราอาจจะขอให้ท่านยื่นส่งคำสั่งซื้อมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง)

3.8 สัญญาซื้อขายระหว่างเราและท่านมีผลผูกพันตามกฎหมาย และทางเราตกลงที่จะจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้ท่าน เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน การยอมรับคำสั่งซื้อจะมีผล เมื่อทางเราทำการยอมรับคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ ที่ส่งให้ท่านในรูปแบบเอกสารที่เรียกว่า “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” โดยมีเนื้อหาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ยืนยันรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ซึ่งการยืนยันรับคำสั่งซื้อจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อทางเราเป็นผู้ส่งให้ท่านเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินหลังจากได้รับใบแจ้งราคาสินค้าจากเราแล้ว โดยเราจะส่งใบแจ้งราคาสินค้าให้ท่านทันทีที่เราได้ตกลงรับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และท่านมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เราหรือท่านได้ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าก่อนที่เราจะได้ทำการยืนยันรับคำสั่งซื้อสินค้านั้น เราจะคืนเงินให้ท่านทันที ในกรณีที่ท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตหรือเดบิตให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้านั้นมาแล้ว

3.9 หากพบว่ามีข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อสินค้าของท่านหลังจากได้ยืนยันส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว โปรดติดต่อ info.taradphone@gmail.com โดยทันที อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าทางเราจะสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสินค้าตามที่ท่านแจ้งมาได้หรือไม่

3.10 เราพยายามอย่างเต็มให้แน่ใจว่าราคาที่แจ้งให้ท่านทราบนั้นถูกต้องแม่นยำ แต่กระนั้นราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อยังจะต้องถูกตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณารับคำสั่งซื้อจากท่า หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นก่อนที่เราจะยืนยันรับคำสั่งซื้อจากท่าน ทางเราจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ และยืนยันกับท่านว่าท่านยังจะต้องการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ และต้องการให้เราดำเนินการต่อไปอยู่หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3.11 สัญญาการซื้อขายสินค้าจะเกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าที่ได้รับการยืนยันรับคำสั่งซื้อสินค้าใน “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” แล้วเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันใน “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” ของสินค้าชิ้นนั้นๆ จากทางเรา

3.12 ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา ตัวแทนของเรา หรือเว็บไซต์ประจำประเทศไทยของเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านจะต้องคอยแก้ไขให้ข้อมูลมีความทันสมัยถูกต้องอยู่เสมอ และแจ้งเราเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

4. การจัดส่ง

4.1 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถกระทำตามที่ได้แจ้งไว้ได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ 4.5

4.2 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อ (และได้ปรับปรุงแก้ไขตามการยืนยันการสั่งซื้อ) กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราได้แจ้งไว้นั้น เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้น ทางเรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในเงื่อนไขเวลาที่ได้ระบุไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งเรายอมรับเงื่อนไขนั้น แต่ว่าไม่สามารถรับประกันเรื่องวันจัดส่งที่แน่นอนได้

4.3 เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

4.4 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ท่านอาจจะถูกขอให้ลงนามรับรองการส่งมอบสินค้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีความเสียหาย ชำรุด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา ก่อนที่จะลงนามเพื่อรับสินค้า โดยท่านจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จรับสินค้าที่ออกโดยทางบริษัทไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงกับทางบริษัทต่อไป

4.5 โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

4.6 เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา

4.7 ความเสี่ยงหรืออันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสินค้า จะถูกส่งมอบให้ท่านพร้อมกับการจัดส่ง เมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงในสัญญาการซื้อขายโดยท่านเอง ความเสี่ยงหรืออันตรายที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกส่งมอบให้ท่านตามระยะเวลาจัดส่งเดิมที่ได้ระบุไว้ตามสัญญา โดยเมื่อความเสี่ยงหรืออันตรายนั้นๆ ได้ถูกส่งมอบให้ท่านแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดโดยสินค้า

4.8 ท่านตกลงที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียใดๆหายต่อสินค้า เมื่อทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยของมีคม

4.9 ท่านจะต้องมั่นใจว่า ท่านได้รับใบเสร็จรับสินค้าที่ปลอดภัยจากทางบริษัท โดยไม่ล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ทางเราได้ระบุไว้

4.10 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสินค้าที่จัดส่งได้ด้วยตนเอง ทางเราสามารถออกบัตรที่มีรายละเอียดขั้นตอนการทำการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง หรือทำการจัดส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์

4.11 หากการจัดส่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากท่านละเลย หรือท่านไม่ทำการรับสินค้าจากผู้จัดส่ง หรือทางไปรษณีย์ (ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการจัดส่งครั้งแรก) ทางเราอาจจะต้องกระทำตามข้อสัญญา “ก” หรือ “ข” หรือ “ทั้ง ก และ ข” (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นๆ หรือ การชดเชยใดๆของทางเรา) ดังนี้

ก) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากท่าน หรือ

ข) ทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้า และแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งทางเราจะคืนเงินให้ท่าน หรือบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไว้ภายใต้ข้อตกลง โดยหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ (ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้า และค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินค้า ตามข้อสัญญาที่ 4.11 (ก) ด้านบน)

4.12 เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะรับรองว่าสินค้านั้นๆ ตรงกับความต้องการ จุดประสงค์ และความต้องการส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ทางเราไม่รับประกันหากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ท่านยอมรับว่าสินค้าถูกผลิตออกมาตามมาตรฐาน และไม่ได้ผลิตอออกมาเพื่อความต้องการเฉพาะทางบางประการของท่าน

5. การยกเลิก

5.1 เราอาจจะยกเลิกสัญญา หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น และจะทำการคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้

5.2 โดยทั่วไป ทางเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากท่าน ผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า

6. การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ)

6.1 หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ และสินค้าที่ท่านได้สั่งจองไว้จะถูกส่งกลับมาที่เรา ตามข้อแนะนำของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (กรุณาติดต่อมายังหมายเลขที่ระบุไว้ข้างต้น หรืออ้างอิงจากเอกสารส่งคืนที่ท่านได้รับ

7. กรณีสินค้ามีตำหนิ

7.1 เรารับประกันว่า:

ก) สินค้าจะถูกจัดส่งในปริมาณที่ท่านได้ทำการสั่งจอง และ

ข) สินค้าจะมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ทางผู้ผลิตให้มาบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า ตามเวลาที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ

7.1 เรารับประกันว่า:

7.2 สินค้าควรจะถูกใช้ตามคำแนะนำการใช้สินค้าจากทางผู้ผลิตที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำตามข้อปฏิบัติการเคร่งครัดตามคำแนะนำการใช้งานดังกล่าว

7.4 เราพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากท่านแจ้งว่าสินค้ามีตำหนิ ทางเรายินดีที่จะรับสินค้าคืนตามสภาพที่เรา (หรือตัวแทนของเรา) จะนำมาตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันสมควร

7.5 ในกรณีที่ทางเราจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับสินค้าที่มีตำหนิ ทางเราอาจจะต้องการความร่วมมือจากท่าน หรือแจ้งข้อมูลบางอย่าง ที่เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึง:

ก) ท่านต้องระบุรายละเอียดว่าสินค้ามีความเสียหาย หรือมิตำหนิตรงส่วนไหน อย่างไร; และ

ข) ท่านต้องแจ้งข้อมูลตามที่เราต้องการ อย่างสมเหตุสมผล

7.6 หากท่านต้องการให้ทางเราซ่อม เปลี่ยน หรือทำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่ตรงกับสัญญา และทางเราพบว่าสินค้ามีลักษณะ:

ก) ถูกใช้อย่างผิดวิธี, ถูกทำให้เสียหาย หรือถูกทิ้งละเลย, ได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ, ถูกใช้อย่างประมาท, เสียหาย หรือมีสภาพผิดปกติ; หรือ

ข) มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายอันเกิดมาจากการพยายามที่จะปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซม; หรือ

ค) ถูกกระทำ หรือผ่านการใช้งานที่ไม่ตรงตามข้อปฏิบัติจากทางผู้ผลิตที่ให้มาของสินค้านั้นๆ; หรือ

ง) ในกรณีที่เกิดการฉีกขาด และเหตุชำรุดที่เกิดจากการสวมใส่ หลังจากที่ทางเราได้ทำการจัดส่งสินค้าไปแล้ว ทางเราอาจจะไตร่ตรอง และตัดสินใจที่จะไม่รับซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้ท่าน และ/หรือท่านอาจจะต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าบริการต่างๆตามสมควร กับมาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าปรับ ผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ค่าเสียหาย การชำรุด การปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

8. บัตรกำนัล

8.1 ท่านสามารถใช้บัตรส่งเสริมการขาย และบัตรกำนัลสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการขายจะถูกระบุอยู่ในข้อสัญญาที่ 9.8 และสำหรับบัตรกำนัลจะอยู่ในข้อสัญญาที่ 8.9

8.2 หากต้องการแลกคืนบัตรกำนัลในบัญชีผู้ใช้ หรือตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือของท่าน กรุณาเข้าไปที่ “ข้อมูลสมาชิก” (My User Account) บนเว็บไซต์ของเรา

8.3 ทางเราอาจจะส่งบัตรกำนัล และบัตรส่งเสริมการขายให้ท่านผ่านทางอีเมล์ โดยตามข้อสัญญาที่ 14.1 ทางเราจะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อีเมล์ของผู้รับบัตรกำนัล

8.4 หากท่านมีบัตรกำนัล หรือบัตรส่งเสริมการขายใดๆ ที่สามารถใช้ได้โดยผู้อื่นนอกจากตัวท่านเอง ท่านสามารถโอนสิทธิในการใช้บัตรต่างๆเหล่านั้นของท่านให้ผู้อื่นได้

8.5 ในกรณีที่เกิดการปลอมแปลงบัตรกำนัล หรือความพยายามใดๆ ที่เป็นการหลอกลวง หรือแนวโน้มของการกระทำต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบัตรกำนัล หรือการแลกคืนบัตรกำนัลบนเว็บไซต์ ทางเราจำเป็นจะต้องปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ กำหนดทางช่องการชำระเงินอื่นให้กับท่าน

8.6 ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมย หรือการได้มาซึ่งบัตรกำนัล หรือบัตรส่งเสริมการขายแบบผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

8.7 เงื่อนไขการใช้บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ

ก) ในบางกรณี ทางเราอาจจะออกบัตรส่งเสริมการขายซึ่งสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของเรา โดยทางเราจะส่งไปถึงท่านผ่านทางอีเมล์ บัตรส่งเสริมการขายนั้นสามารถแลกคืนได้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

ข) บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ จะมีอายุการใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้บนตัวบัตรเท่านั้น ท่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ อาจจะไม่สามารถใช้กับแบรนดสินค้าบางแบรนดได้

ค) เครดิตในบัตรส่งเสริมการขายนั้นไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของคณะบุคคลที่ 3 นอกจากเราได้

ง) หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาน้อยกว่ามูลค่าบัตรส่งเสริมการขาย ทางเราจะไม่มีการคืนเงิน หรือคืนเครดิตที่เหลือให้กับท่าน

จ) เครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้

ฉ) หากมูลค่าเครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่เพียงพอสำหรับการสั่งสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้

8.8 เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

ก) ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลเพื่อใช้บนเว็บไซต์ของเราได้ด้วยตัวท่านเอง หรือลูกค้าท่านอื่นๆ ซึ่งบัตรกำนัลดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ท่านทางอีเมล์

ข) บัตรกำนัลต่างๆ ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรกำนัลอื่นๆ ได้ ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลต่างๆ ได้ โดยชำระเงินผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือผ่านทาง Omise เท่านั้น

ค) เครดิตในบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้

ง) ท่านสามารถทำการยกเลิกการสั่งซื้อบัตรกำนัลได้ โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ได้ตลอดเวลาก่อนที่บัตรกำนัลนั้นๆ จะถูกใช้ ซึ่งบัตรกำนัลนั้นๆ จะถือว่าถูกใช้ไปแล้ว ต่อเมื่อได้ถูกใช้ชำระค่าสินค้าเมื่อมีการสั่งสินค้า

จ) หากมูลค่าเครดิตในบัตรกำนัลมีไม่เพียงพอสำหรับการสั่งสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้

ฉ) ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลตามจำนวนที่ท่านต้องการในการชำระค่าสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไป โดยบัตรกำนัลอาจจะใช้ร่วมกับบัตรส่งเสริมการขายอื่นได้ 1 ใบ ต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง

ข) บัตรกำนัลต่างๆ ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรกำนัลอื่นๆ ได้ ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลต่างๆ ได้ โดยชำระเงินผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือผ่านทาง Omise เท่านั้น

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อสัญญาที่ 10 นี้ มีอำนาจในการพิจารณาเหนือวรรคอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นแนวทางในข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทางเราทั้งหมด รวมทั้งการชดเชยโดยเป็นพิเศษและการชดเชยทั้งหมดที่ท่านจะได้รับ สำหรับ:

ก) การกระทำการ หรือการไม่กระทำการ การกระทำการโดยเจตนา หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือของสัญญา หรือของเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) หรือ

ข) หรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือบรรจุรวมเข้า หรือเป็นการกระทำการใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

10. การรับประกัน และการจัดการข้อร้องเรียน

10.1 ทางเราจะทำตามข้อบังคับต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยทักษะความเป็นเหตุเป็นผลและความใส่ใจ

10.2 ทางเราให้ความใส่ใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่ 1.1 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทางเราจะพยายามที่จะระบุปัญหาของท่านอย่างรวดเร็วที่สุด และทางเราจะพยายามติดต่อท่านเพื่อขอรายละเอียดต่างๆ หรือคำติชมเพิ่มเติม ในกรณีการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตสินค้ามักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และนั่นอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวนานขึ้น

10.3 ในกรณีที่ท่านทำการร้องเรียน มันจะช่วยเราได้มาก หากท่านสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการจะร้องเรียนได้อย่างชัดเจน หรือถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ (ถ้ามี) กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการสั่งสินค้า หรืออย่างน้อยที่สุดรหัสการสั่งซื้อสินค้าที่เราได้ให้ไว้กับท่านในการยืนยันการสั่งซื้อ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายใน 5 วันทำการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากในบางกรณี (เป็นส่วนน้อย) อีเมล์ของท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในกล่องอีเมล์ขยะของทางเราและไม่สามารถส่งมาถึงเราได้ หรือในทางกลับกัน การตอบกลับจากเราอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน

X